کپسول گاباپنتین ۱۰۰ برای چیست؟

کپسول گاباپنتین برای کمک به کنترل تشنج در درمان صرع استفاده می شود. این دارو نمی تواند صرع را درمان کند و تا زمانی که به مصرف آن ادامه دهید فقط برای کنترل تشنج کار می کند. گاباپنتین همچنین برای مدیریت عارضه ای به نام نورالژی پس از هرپس، که دردی است که بعد از زونا ایجاد می شود، استفاده می شود.

کپسول گاباپنتین در مغز برای جلوگیری از تشنج و تسکین درد برای شرایط خاص در سیستم عصبی کار می کند. برای دردهای معمول ناشی از جراحات جزئی یا آرتریت استفاده نمی شود. گاباپنتین یک داروی ضد تشنج است. این دارو فقط با تجویز پزشک در دسترس است. در مواردی روانپزشک ممکن است برای مشکلات خواب، اضطراب، سندروم پای بی قرار و بیماری فیبرومیالژیا یا برای کاهش عوارض جانبی داروهای دیگر نیز این دارو را تجویز کند.

کپسول گاباپنتین در ایران در دوزهای ۱۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیگرم موجود است و اشکال دیگر مثل قرص گاباپنتین ۱۰۰، قرص گاباپنتین ۳۰۰ یا شربت گاباپنتین در داروخانه های ایران یافت نمی شود.

ملاحظات لازم قبل از استفاده از کپسول گاباپنتین

در تصمیم گیری برای استفاده از یک دارو، خطرات مصرف دارو باید در مقابل فواید آن سنجیده شود. این تصمیمی است که شما و پزشکتان خواهید گرفت. برای این دارو موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

آلرژی
اگر تا به حال هر گونه واکنش غیرعادی یا آلرژیک به این دارو یا هر داروی دیگری داشته اید، به پزشک خود اطلاع دهید. همچنین اگر انواع دیگری از آلرژی دارید، مانند غذاها، رنگ ها، مواد نگهدارنده یا به حیوانات، به متخصص مراقبت های بهداشتی خود اطلاع دهید. برای محصولات بدون نسخه، برچسب یا ترکیبات بسته را به دقت بخوانید.

اطفال
مطالعات مناسبی که تا به امروز انجام شده است، مشکلات خاص کودکان را نشان نداده است که سودمندی گاباپنتین را برای درمان تشنج های جزئی در کودکان ۳ سال و بالاتر محدود کند. با این حال، ایمنی و اثربخشی در کودکان کمتر از ۳ سال ثابت نشده است.

مطالعات مناسبی در مورد ارتباط سن با اثرات گاباپنتین برای درمان نورالژی پس از هرپس در کودکان انجام نشده است. امنیت و اثربخشی برقرار نشده است.

سالمندان
مطالعات مناسبی که تا به امروز انجام شده است، مشکلات خاص مربوط به سالمندان را نشان نداده است که سودمندی کپسول گاباپنتین را در افراد مسن محدود کند. با این حال، بیماران مسن بیشتر احتمال دارد عوارض ناخواسته (مثلاً مشکلات تعادل یا راه رفتن، تورم در پاها یا پاها) و مشکلات کلیوی مرتبط با سن داشته باشند، که ممکن است برای بیمارانی که کپسول گاباپنتین دریافت می کنند نیاز به احتیاط و تنظیم دوز داشته باشند.

شیر دادن
هیچ مطالعه کافی در زنان برای تعیین خطر شیرخوار هنگام استفاده از این دارو در دوران شیردهی وجود ندارد. قبل از مصرف این دارو در دوران شیردهی، فواید بالقوه را در مقابل خطرات احتمالی بسنجید.

تداخلات دارویی گاباپنتین

اگرچه برخی داروها به هیچ وجه نباید با هم استفاده شوند، در موارد دیگر ممکن است دو داروی مختلف با هم استفاده شوند، حتی اگر ممکن است تداخلی رخ دهد. در این موارد، پزشک شما ممکن است بخواهد دوز را تغییر دهد یا اقدامات احتیاطی دیگری لازم باشد. هنگامی که شما از این دارو استفاده می کنید، بسیار مهم است که متخصص مراقبت های بهداشتی شما بداند که آیا شما از داروهای ذکر شده در زیر استفاده می کنید یا خیر. لیست زیر بر اساس اهمیت بالقوه آنها انتخاب شده اند و لزوماً همه را شامل نمی شوند.

استفاده از کپسول گاباپنتین با هر یک از داروهای زیر معمولاً توصیه نمی شود، اما ممکن است در برخی موارد مورد نیاز باشد. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک ممکن است دوز یا تعداد دفعات مصرف یک یا هر دو دارو را تغییر دهد.

 • آسپرومازین
 • آلفنتانیل
 • آلپرازولام
 • آموباربیتال
 • آنیلریدین
 • آریپیپرازول
 • آسناپین
 • باکلوفن
 • بنپریدول
 • بنژیدروکدون
 • برومازپام
 • بوپرنورفین
 • بوسپیرون
 • بوتاباربیتال
 • بوتورفانول
 • کلسیفدیول
 • کلسیم اکسیبات
 • کانابیدیول
 • حشیش
 • کاربینوکسامین
 • کاریزوپرودول
 • کارفنازین
 • کلرال هیدرات
 • کلردیازپوکساید
 • کلرپرومازین
 • کلرزوکسازون
 • کلوبازام
 • کلونازپام
 • کلورازپات
 • کلوزاپین
 • کدئین
 • سیکلوبنزاپرین
 • دریدورکسانت
 • دکسمدتومیدین
 • دی استیل مورفین
 • دیازپام
 • دی کلرآلفنازون
 • دیفنوکسین
 • دی هیدروکدئین
 • دیفن هیدرامین
 • دیفنوکسیلات
 • دوکسیلامین
 • دروپریدول
 • آنفلوران
 • اسکتامین
 • استازولام
 • اسزوپیکلون
 • اتکلروینول
 • اتوپروپازین
 • اتیل مورفین
 • فنتانیل
 • فلیبانسرین
 • فلونیترازپام
 • فلوفنازین
 • فلورازپام
 • فلوسپیریلن
 • فسپروپوفول
 • گاباپنتین اناکاربیل
 • هالازپام
 • هالوپریدول
 • هالوتان
 • هگزوباربیتال
 • هیدروکدون
 • هیدرومورفون
 • هیدروکسی زین
 • ایزوفلوران
 • کتامین
 • کتازولام
 • کتوبمیدون
 • لاکوزامید
 • لووستیریزین
 • لوورفانول
 • لورازپام
 • لوکساپین
 • منیزیم اکسیبات
 • مکلیزین
 • ملپرون
 • مپریدین
 • مفوباربیتال
 • مپروبامات
 • مپتازینول
 • مزوریدازین
 • متاکسالون
 • متادون
 • متدیلازین
 • متوکاربامول
 • متوهگزیتال
 • متوتریپرازین
 • متیلن آبی
 • میدازولام
 • مولیندون
 • موریسین
 • مورفین
 • لیپوزوم سولفات مورفین
 • نالبوفین
 • نیکومورفین
 • نیترازپام
 • اکسید نیتروژن
 • اولانزاپین
 • تریاک
 • آلکالوئیدهای تریاک
 • اورلیستات
 • اورفنادرین
 • اگزازپام
 • اکسی کدون
 • اکسی مورفون
 • پاپاورتوم
 • پارگوریک
 • پنتازوسین
 • پنتوباربیتال
 • پرامپانل
 • پرازین
 • پریسیازین
 • پرفنازین
 • فنوباربیتال
 • پیموزاید
 • پیپراستازین
 • پیپوتیازین
 • پیریترامید
 • پتاسیم اکسیبات
 • پرازپام
 • پرگابالین
 • پریمیدون
 • پروکلروپرازین
 • پرومازین
 • پرومتازین
 • پروپوفول
 • کوازپام
 • کوتیاپین
 • راملتون
 • رمی فنتانیل
 • رمیمازولام
 • ریموکسیپراید
 • روپگینترفرون آلفا
 • سکوباربیتال
 • سرتیندول
 • سدیم اکسیبات
 • سوفنتانیل
 • سولپیراید
 • سوورکسانت
 • تاپنتادول
 • تمازپام
 • تی اتیل پرازین
 • تیوپنتال
 • تیوپروپازات
 • تیوریدازین
 • تیلیدین
 • تیزانیدین
 • کلرید تولونیوم
 • توپیرامات
 • ترامادول
 • تریازولام
 • تری فلوپرازین
 • تری فلوپریدول
 • تری فلوپرومازین
 • تری مپرازین
 • زالپلون
 • زولپیدم
 • زوپیکلون
 • زوتپین
 • زورانولون

استفاده از این دارو با هر یک از داروهای زیر ممکن است باعث افزایش خطر عوارض جانبی خاص شود، اما استفاده از هر دو دارو ممکن است بهترین درمان برای شما باشد. اگر هر دو دارو با هم تجویز شوند، پزشک ممکن است دوز یا تعداد دفعات مصرف یک یا هر دو دارو را تغییر دهد.

 • کربنات آلومینیوم
 • هیدروکسید آلومینیوم
 • آلومینیوم فسفات
 • آمینو استات دی هیدروکسی آلومینیوم
 • دی هیدروکسی آلومینیوم کربنات سدیم
 • جینکو
 • ماگالدرات
 • کربنات منیزیم
 • منیزیم هیدروکسید
 • اکسید منیزیم
 • تری سیلیکات منیزیم

سایر تداخلات

برخی از داروها را نباید در زمان خوردن غذا یا خوردن انواع خاصی از غذا یا در حوالی آن استفاده کرد زیرا ممکن است تداخل ایجاد شود. استفاده از الکل یا تنباکو با برخی داروها نیز ممکن است باعث بروز تداخلات شود. در مورد استفاده از دارو با غذا، الکل یا تنباکو با متخصص مراقبت های بهداشتی خود صحبت کنید.

سایر مشکلات پزشکی

وجود سایر مشکلات پزشکی ممکن است بر استفاده از این دارو تأثیر بگذارد. در صورت داشتن هر گونه مشکل پزشکی دیگر، به خصوص:

 • سابقه افسردگی
 • مشکلات ریوی یا تنفسی
 • تغییرات خلقی یا ذهنی
 • بیماری کلیوی (به عنوان مثال، بیماران تحت دیالیز)

پزشک خود را در جریان مشکل قرار دهید. ممکن است روانپزشکتان بخواهد دوز دارو را تغییر دهد یا داروئی دیگر برایتان تجویز کند.

دوز کپسول گاباپنتین

دوز این دارو برای بیماران مختلف متفاوت خواهد بود. دستورات پزشک یا دستورالعمل های روی برچسب را دنبال کنید. اطلاعات زیر فقط شامل دوزهای متوسط این دارو است. اگر دوز شما متفاوت است، آن را تغییر ندهید، مگر اینکه پزشک به شما بگوید که این کار را انجام دهید.

مقدار دارویی که مصرف می کنید به قدرت دارو بستگی دارد. همچنین، تعداد دوزهایی که هر روز مصرف می‌کنید، زمان مجاز بین دوزها، و مدت زمانی که دارو مصرف می‌کنید به مشکل پزشکی که برای آن از دارو استفاده می‌کنید بستگی دارد.

برای اشکال خوراکی (کپسول، مایع و قرص):
برای صرع:
بزرگسالان و کودکان ۱۲ سال و بزرگتر – در ابتدا ۳۰۰ میلی گرم (میلی گرم) ۳ بار در روز. پزشک ممکن است دوز شما را در صورت نیاز و تحمل تنظیم کند. با این حال، دوز معمولاً بیش از ۱۸۰۰ میلی گرم در روز (۶۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز) نیست.

کودکان ۳ تا ۱۱ ساله – دوز بر اساس وزن بدن است و باید توسط پزشک تعیین شود. دوز شروع ۱۰ تا ۱۵ میلی گرم (میلی گرم) به ازای هر کیلوگرم (کیلوگرم) وزن بدن در روز و به ۳ دوز تقسیم می شود. پزشک ممکن است دوز شما را در صورت نیاز و تحمل تنظیم کند.

کودکان کمتر از ۳ سال – مصرف و دوز باید توسط پزشک تعیین شود.
برای نورالژی پس از تبخال:
بزرگسالان- ابتدا ۳۰۰ میلی گرم (میلی گرم) به عنوان یک دوز در شب. پزشک ممکن است دوز شما را در صورت نیاز و تحمل تنظیم کند. با این حال، دوز معمولاً بیش از ۱۸۰۰ میلی گرم در روز نیست.
کودکان – مصرف و دوز باید توسط پزشک تعیین شود.

دوز فراموش شده

اگر یک نوبت از این دارو را فراموش کردید، در اسرع وقت آن را مصرف کنید. با این حال، اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده است، دوز فراموش شده را رها کنید و به برنامه دوز معمولی خود بازگردید.

نگهداری

کپسول گاباپنتین را دور از دسترس اطفال نگه دارید. داروهای تاریخ گذشته یا داروهایی که دیگر مورد نیاز نیستند را نگه ندارید.

دارو را در ظرف دربسته در دمای اتاق، دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم نگهداری کنید. از یخ زدگی جلوگیری شود.

موارد احتیاط

 • بسیار مهم است که پزشک پیشرفت شما را در ویزیت های منظم بررسی کند، به خصوص در چند ماه اول اگر صرع دارید. این به پزشک شما اجازه می دهد تا ببیند آیا دارو به درستی کار می کند و تصمیم بگیرد که آیا باید به مصرف آن ادامه دهید یا خیر.
 • اگر تب، بثورات پوستی، غدد لنفاوی متورم، دردناک یا حساس در گردن، زیر بغل یا کشاله ران، خونریزی یا کبودی غیرمعمول یا زردی چشم یا پوست دارید، فوراً با پزشک خود مشورت کنید. اینها ممکن است علائم یک واکنش آلرژیک جدی و تهدید کننده زندگی به نام واکنش دارویی همراه با ائوزینوفیلی و علائم سیستمیک (DRESS) یا حساسیت چند ارگانی باشد.
 • این دارو ممکن است باعث واکنش های آلرژیک جدی از جمله آنافیلاکسی و آنژیوادم شود که می تواند تهدید کننده زندگی باشد و نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد. اگر در حین مصرف این دارو بثورات، خارش، مشکل تنفسی، مشکل در بلع یا هر گونه تورم دست، صورت یا دهان خود داشتید، فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.
 • گاباپنتین ممکن است باعث تغییرات بینایی، کلافگی، بی ثباتی، سرگیجه، خواب آلودگی، خواب آلودگی یا مشکل در تفکر شود. قبل از رانندگی، استفاده از ماشین آلات، یا انجام هر کار دیگری که می تواند خطرناک باشد، اگر هوشیار نباشید، به خوبی هماهنگ نباشید، یا نتوانید خوب فکر کنید یا ببینید، مطمئن شوید که چگونه به این دارو واکنش نشان می دهید. اگر این عوارض جانبی به خصوص آزاردهنده هستند، با پزشک خود مشورت کنید.
 • این دارو ممکن است باعث تحریک، تحریک پذیری یا رفتارهای غیرعادی در برخی افراد شود، مانند احساس غمگینی یا ناامیدی، زود ناراحت شدن، یا احساس عصبی بودن، بی قراری یا خصومت. همچنین ممکن است باعث شود برخی افراد افکار و تمایلات خودکشی داشته باشند یا بیشتر افسرده شوند. اگر شما، فرزندتان یا مراقبتان متوجه هر یک از این عوارض شدید، فورا به پزشک خود اطلاع دهید.
 • این دارو به اثرات الکل و سایر داروهای مضعف CNS (داروهایی که باعث خواب آلودگی یا کم هوشی شما می شوند) می افزاید. برخی از نمونه‌های داروهای مضعف CNS عبارتند از: آنتی هیستامین‌ها یا دارو برای تب یونجه، آلرژی یا سرماخوردگی، آرام‌بخش‌ها، آرام‌بخش‌ها، یا داروهای خواب‌آور، داروهای مسکن یا مخدرهای تجویزی، داروهای دیگر برای تشنج (مانند باربیتورات‌ها)، شل‌کننده‌های عضلانی یا بیهوش‌کننده‌ها، از جمله برخی داروهای بی حس کننده دندان قبل از مصرف هر یک از موارد فوق در زمانی که شما یا فرزندتان از گاباپنتین استفاده می کنید، با پزشک یا دندانپزشک خود مشورت کنید.
 • این دارو ممکن است باعث ایست تنفسی شود، یک مشکل تنفسی جدی که می تواند تهدید کننده زندگی باشد، در صورت استفاده همراه با داروهای مسکن درد. اگر لب‌ها، ناخن‌ها یا پوست رنگ‌پریده یا آبی، تنفس دشوار یا مشکل، یا تنفس نامنظم، سریع یا آهسته یا کم عمق دارید، فوراً با پزشک خود مشورت کنید.
 • بدون مشورت با پزشک، مصرف گاباپنتین را قطع نکنید. قطع ناگهانی دارو ممکن است باعث تشنج شود. ممکن است پزشک از شما یا فرزندتان بخواهد که قبل از قطع کامل آن، مقدار مصرفی را به تدریج کاهش دهید.
 • اطمینان حاصل کنید که هر پزشک یا دندانپزشکی که شما را معالجه می کند، می داند که شما از این دارو استفاده می کنید. این دارو ممکن است بر نتایج برخی از آزمایشات پزشکی تأثیر بگذارد.
 • از مصرف داروهای دیگر خودداری کنید مگر اینکه با پزشکتان مشورت کرده باشد. این شامل داروهای تجویزی یا بدون نسخه (بدون نسخه [OTC]) و مکمل های گیاهی یا ویتامینی است.

اثرات جانبی کپسول گاباپنتین

یک دارو در کنار اثرات مورد نیاز خود ممکن است عوارض ناخواسته ای نیز ایجاد کند. اگرچه همه این عوارض جانبی ممکن است رخ ندهند، اما در صورت بروز ممکن است به مراقبت های پزشکی نیاز داشته باشند.

در صورت بروز هر یک از عوارض جانبی زیر با مصرف کپسول گاباپنتین فوراً با پزشک خود مشورت کنید:

عوارض جانبی که با مصرف کپسول گاباپنتین بیشتر رایج هستند:

 • بی ثباتی
 • حرکات چشم مداوم، کنترل نشده، رفت و برگشت یا چرخاندن چشم
 • رفتار پرخاشگرانه یا سایر مشکلات رفتاری
 • اضطراب
 • مشکلات تمرکز و تغییر در عملکرد مدرسه
 • گریه
 • افسردگی
 • احساس کاذب سرخوشی
 • بیش فعالی یا افزایش حرکات بدن
 • خلق و خوی به سرعت در حال تغییر
 • واکنش خیلی سریع، خیلی احساسی یا بیش از حد واکنش نشان دادن
 • بی قراری
 • سوء ظن یا بی اعتمادی

عوارض نادرتر با مصرف کپسول گاباپنتین : 

 • مدفوع سیاه و قیری رنگ
 • درد قفسه سینه
 • لرز
  سرفه
 • افسردگی، تحریک پذیری، یا سایر تغییرات خلقی یا ذهنی
 • تب
 • از دست دادن حافظه
 • درد یا تورم در بازوها یا پاها
 • سوزش ادرار ، ادرار دردناک یا دشوار
 • گلو درد
 • زخم ها، زخم ها یا لکه های سفید روی لب ها یا در دهان
 • تورم غدد
 • خونریزی یا کبودی غیر معمول
 • خستگی یا ضعف غیر معمول
 • ایجاد تاول، لایه لایه شدن پوست یا شل شدن پوست
 • مدفوع به رنگ خاک رس
 • کما
 • گیجی
 • ادرار تیره
 • کاهش خروجی ادرار
 • اسهال
 • تنفس دشوار یا مشکل
 • سرگیجه
 • ضربان قلب سریع یا نامنظم
 • سردرد
 • افزایش تشنگی
 • تنفس نامنظم، سریع یا آهسته یا کم عمق
 • خارش یا بثورات پوستی
 • درد مفاصل
 • تورم بزرگ و شبیه کندو روی صورت، پلک ها، لب ها، زبان، گلو، دست ها، پاها یا اندام های جنسی
 • از دست دادن اشتها
 • درد یا درد عضلانی
 • حالت تهوع
 • لب ها، ناخن ها یا پوست رنگ پریده یا آبی
 • ضایعات پوستی قرمز، اغلب با یک مرکز بنفش
 • چشم های قرمز و تحریک شده
 • تشنج
 • دل درد
 • بوی نامطبوع نفس
 • استفراغ خون
 • زردی چشم یا پوست

برخی از عوارض جانبی ممکن است رخ دهد که معمولاً نیازی به مراقبت پزشکی ندارند. این عوارض جانبی ممکن است در طول درمان از بین بروند زیرا بدن شما با دارو سازگار می شود. همچنین، متخصص مراقبت های بهداشتی شما ممکن است بتواند راه های پیشگیری یا کاهش برخی از این عوارض جانبی را به شما بگوید. اگر هر یک از عوارض جانبی زیر ادامه دارد یا آزاردهنده است یا اگر در مورد آنها سؤالی دارید، با متخصص مراقبت های بهداشتی خود مشورت کنید:

 • تاری دید
 • علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا
 • توهمات
 • زوال عقل
 • گرفتگی صدا
 • کمبود یا از دست دادن قدرت
 • درد کمر یا پهلو
 • تورم دست ها، پاها یا ساق پا
 • لرزیدن یا لرزش
 • جراحت تصادفی
 • افزایش اشتها
 • بدن درد یا درد
 • سوزش، خشکی یا خارش چشم
 • تغییر در بینایی
 • تغییر در راه رفتن و تعادل
 • تنگی قفسه سینه
 • بی ثباتی
 • تراکم، شلوغی
 • یبوست
 • سرفه
 • کاهش میل یا توانایی جنسی
 • خشکی دهان یا گلو
 • گوش درد
 • ترشحات چشم
 • احساس ضعف، سرگیجه یا سبکی سر
 • احساس گرما
 • پوست برافروخته و خش
 • برافروختگی یا قرمزی پوست، به خصوص در صورت و گردن
 • بوی نفس میوه مانند
 • اختلال بینایی
 • عدم هماهنگی
 • افزایش گرسنگی
 • افزایش حساسیت به درد
 • افزایش حساسیت به لمس
 • افزایش تشنگی
 • سر و صدا در گوش
 • درد، قرمزی، بثورات، تورم یا خونریزی در جایی که پوست ساییده شده است
 • قرمزی یا تورم در گوش
 • قرمزی، درد، تورم چشم، پلک یا پوشش داخلی پلک
 • آبریزش بینی
 • عطسه کردن
 • تعریق
 • غدد حساس و متورم در گردن
 • سوزن سوزن شدن در دست و پا
 • مشکل خواب
 • مشکل در بلع
 • مشکل در فکر کردن
 • کاهش وزن غیر قابل توضیح
 • تغییر صدا
 • استفراغ
 • ضعف یا از دست دادن قدرت عضلانی
 • افزایش وزن

سایر عوارض جانبی که ذکر نشده نیز ممکن است در برخی از بیماران رخ دهد. اگر متوجه عوارض دیگری با مصرف کپسول گاباپنتین شدید، با متخصص مراقبت های بهداشتی خود مشورت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا