تکانشگری، بی توجهی، و کوری زمان“time blindness”  می توانند در دیر رسیدن نقش داشته باشند. درک علل تاخیر مزمن ممکن است به شما در بهبود بهنگام بودن کمک کند.

چرا همیشه با تاخیر یا دیر میرسم؟

تکانشگری، بی توجهی، و کوری زمان“time blindness”  می توانند در دیر رسیدن نقش داشته باشند. درک علل تاخیر مزمن ممکن است به شما در بهبود بهنگام بودن کمک کند. اگر به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (ADHD) مبتلا هستید، ممکن است مجبور شوید برای به موقع بودن کمی سخت تر کار کنید. این به …

چرا همیشه با تاخیر یا دیر میرسم؟ ادامه »