کارگاه دارودرمانی اختلال مصرف الکل توسط دکتر مجتبی کریمی برگزار شد.

ابن کارگاه در روز سه شنبه دوم خرداد ماه سال ۱۴۰۲ در مرکز بهداشت غرب کرج برگزار شد. شرکت کنندگان در این کارگاه که جمعی از پزشکان عمومی گرامی شاغل در مراکز بهداشتی استان البرز بودند با آخرین راهنمای انجمن روانپزشکی آمریکا در زمینه درمان دارویی اختلال مصرف الکل آشنا شدند. دکتر مجتبی کریمی متخصص …

کارگاه دارودرمانی اختلال مصرف الکل توسط دکتر مجتبی کریمی برگزار شد. ادامه »